OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3. Ceny tovaru

4. Dodacia lehota

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky

7. Ochrana osobných údajov

8. Záverečné ustanovenia

 

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.followdesign.sk

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., Všetko v znení noviel.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

FOLLOW design, s.r.o., Jahodová 19, 900 45 Malinovo.

IČO: 48 330 914. Zapísané v živnostenskom registri OÚ-SC, č. 140-19935.

DIČ: 2120132432.

IČ DPH: SK2120132432. Firma je platcom DPH.

Číslo účtu: 2947010833/1100 , vedený v Tatra banke.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č.: 02/58272 170 

 

2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu Follow design sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a s Reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie formulárom predpísaných údajov.

Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje, a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. Kúpna zmluva vzniká v okamihu odoslania objednávky a prijatia objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.

 

Zrušenie objednávky:

Zákazník má právo zrušiť objednávku. Túto skutočnosť je zákazník povinný oznámiť buď e-mailom, alebo telefonicky.

- V prípade, že objednávka bola už vybavená a bola zabalená, budú zákazníkovi vyúčtované náklady spojené so zabalením zásielky.

- V prípade, že objednávka bola už vybavená a bola expedovaná, budú zákazníkovi vyúčtované náklady spojené so zabalením a expedovaním.

- V prípade, že zákazník zruší objednávku pred zabalením či expedovaním, nebude účtovaný žiadny poplatok.

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

3. Ceny tovaru a platba za tovar

Cenu tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Zľavové kódy, percentuálne zľavy: Pokiaľ má zákazník platný zľavový kód alebo kód z darčekovej poukážky, vloží tento kód do príslušného poľa pri pokladni. Zľava mu bude ihneď v košíku odpočítaná. Jednotlivé percentuálne zľavy sa nesčítavajú; platí vždy len tá, ktorá má najvyššiu hodnotu. Pokiaľ má zákazník trvalú percentuálnu zľavu na nákup, je zákazníkovi táto zľava automaticky odpočítaná pri každom nákupe uskutočnenom pod jeho registráciou. Predajca si vyhradzuje právo upravovať tieto trvalé zľavy.

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky či doporučeným listom. V prípade osobného odberu ho dostane kupujúci v mieste odberu a vo vlastnom záujme si tovar pri preberaní tovaru prekontroluje.

Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke. Platba na dobierku, t.j. zákazník zaplatí za tovar až pri prevzatí je možná iba na tovar, ktorý je SKLADOM. Pri tovare na objednávku je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny vopred prevodom na účet.

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) podľa našich Obchodných podmienok.

V prípade, že si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto jednanie považované za porušenie "Obchodných podmienok" a "Kúpnej zmluvy". Pokiaľ nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. Zmluvná pokuta) vo výške 10€.

V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a celková cena objednávky bude zaťažená dvojnásobným poplatkom za poštovné.

 

4. Dodacia lehota, doprava tovaru

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky v prípade, ak je tovar skladom. V prípade tovaru na objednávku bude o dodacej lehote zákazník vopred informovaný. V O tom, že predajca odovzdal zásielku k expedícii zvolenému dopravcovi je zákazník informovaný e-mailom, prípadne formou sms.

V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet, a to najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody.

V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10-tich dní od odoslania objednávky. Ak do tejto doby nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja. Tovar s "platbou vopred na účet" zasielame až po pripísaní celej čiastky na účet (tj. vrátane poštovného).

Kupujúci má na výber z niekoľkých možností dopravy tovaru:

1. doprava kuriérom: tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriérskej služby. Cena dopravy je pri platbe vopred prevodom na účet 3,00€ a pri platbe na dobierku 5,00€. Ak suma objednávky presiahne 150€, poštovné a balné hradí predávajúci.

2. doprava kuriérom do Českej republiky: tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriérskej služby. Cena dopravy je pri platbe vopred prevodom na účet 3,00€ a pri platbe na dobierku 5,00€. Ak suma objednávky presiahne 150€, poštovné a balné hradí predávajúci.

3. osobne: tovar si zákazník prevezme od predávajúceho osobne po vzájomnej dohode presného miesta odberu v rámci Bratislavy (mestské časti Ružinov, Nové mesto, Staré mesto, Vrakuňa alebo Podunajské Biskupice) prípadne po dohode aj v priľahlom okolí okresu Senec. Pred zvolením tejto možnosti odporúčame informovať sa u predajcu o možnostiach osobného odberu. Osobný odber spoplatnený nie je! 

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely Občianskeho zákonníka č. 367/2000 odstúpiť od zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do 14 dní od prevzatia tovaru, a to na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty: info@followdesign.sk

V tomto prípade kupujúci oznámi predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Uvedený tovar zašle kupujúci späť v uvedenej lehote na adresu skladu: FOLLOW design, s.r.o., Jahodová 19, 900 45 Malinovo.

Vrátené zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté. Vo vlastnom záujme zašle kupujúci tovar späť ako poistenú zásielku a zvolí vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, má dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods. 8 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík, kníh a časopisov.

V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 Obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu tovaru bezhotovostne na účet určený kupujúcim a to najneskôr do 14 dní po skončení lehoty na preskúmanie tovaru podľa Obchodných podmienok. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

6. Reklamácia tovaru, záručné podmienky

Kupujúci by mal vo vlastnom záujme prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí.

Pokiaľ je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoví záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné vady. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku alebo v dôsledku nesprávneho užívania.

Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom alebo telefonicky.

Reklamovaný tovar následne zašle vo vyhovujúcom obale (najlepšie originálnom) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: FOLLOW design, s.r.o., Jahodová 19, 900 45 Malinovo.

Pokiaľ bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie by mal byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. Pri oprávnenej reklamácii má kupujúci právo na primeranú náhradu tohto dopraveného.

V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

 

7. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

 

8. Záverečné ustanovenia

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručení predávajúcemu ako uzavretá zmluva archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu objednávky. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predajca môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu Obchodných podmienok, avšak všetky staršie verzie Obchodných podmienok sú u predajcu archivované a kupujúci si ich môže vyžiadať e-mailom.

 

V Malinove, dňa 21.10.2015